خیرین سلامت

فرم جذب خیرین سلامت اورژانس 115 استان اردبیل
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کد ملی*
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • تلفن همراه*
  5
 • تلفن ثابت*
  6
 • لطفا زمینه یا زمینه های مشارکت در امر خیر را مشخص نمائید*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  کمک مالی(نقدی)
  اهداء تجهیزات پزشکی
  اهداء ملک
  اهداء ساختمان
  کمک به مسائل آموزشی و پژوهشی
  کمک مالی جهت ساختمان سازی
  کمک به سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت
  7
 • آدرس محل سکونت*
  8
 • 9
 • آدرس محل کار*
  10
 • آدرس الکترونیکی*ایمیل
  11
 • 12
 • لطفا نحوه واریز را مشخص نمائید*
  به شماره حساب امور خیرین دانشگاه
  به صورت حضوری
  از طریق رابط
  13
 • 14
 • تمایل به مشارکت در کدام شهرستان، شهر و روستا را دارید؟*
  15
 • 16
 • در قبال مشارکت در امر خیر از اورژانس 115 اردبیل چه انتظاراتی دارید؟*
  17