ارتقاءکیفیت و بازرسی

تعداد بازدید:۶۲۱۹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

امین پارسی

رئیس اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تلفن: 63-33258760-045 -داخلی 142 

نیما فولادی 

کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

تلفن: 63-33258760-045 -داخلی 133

 

واحد ارتقا کیفیت، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات

 

  • بازدید از پایگاههای اورژانس شهری و جاده ای سطح استان با همکاری کارشناسان محترم ستادی اورژانس استان اردبیل
  • تکمیل چک لیست مربوط به ارزشیابی تکنسینها، آمبولانس و وضعیت تمامی پایگاهها طبق فرم چک لیست طراحی شده و بررسی و پایش چک لیست های تکمیل شده و برآورد نمرات و امتیاز ارزشیابی هر پایگاه بر اساس معیارهای مربوطه
  • تعیین رتبه بندی کلیه پایگاهها و شهرستانهای استان بر اساس ارزیابی ها در پایان هر دوره از بازدیدهای استانی و همچنین انجام رتبه بندی سالانه و تعیین پایگاهها و شهرستانهای نمونه
  • رتبه بندی پایگاهها در شهرستانها به تفکیک و مشخص نمودن میزان پیشرفت و پسرفت پایگاهها با توجه به ارزیابی های انجام شده در دوره قبل
  • بررسی تشویقات پرسنل در زمینه انجام C.P.R موفق و فعالیتهای برجسته دیگر درخصوص اجرای موفق طرح امداد نوروزی
  • تشکیل کمیته ارتقا کیفیت جهت بررسی موارد ارجاع داده شده جهت طرح در کمیته ارتقا کیفیت مرکز از قبیل: برخی شکایات سامانه ۱۵۹۰، درخواستهای پرسنل، فرمهای نابسامان و...
  • بررسی شکایات و تذکربه افراد سهل انگار و رسیدگی به شکایات واصله کتبی و شفاهی ازلحاظ دیررسیدن آمبولانس به محل حادثه یا بالین بیمار و عدم اجرای دستورات فنی وعدم رسیدگی به بیمار
  • انجام مکاتبات لازم با مدیران شبکه ها و مسئولین پایگاهها در خصوص رفع مشکلات و نواقص پایگاهها با همکاری شبکه ها و کارشناسان محترم ستادی اورژانس ۱۱۵ استان
  • برنامه ریزی جهت بازدید های میدانی و عملیاتی از ماموریتها و پایگاههای اورژانس 115
آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۴۰۰