آموزش و پژوهش

تعداد بازدید:۵۹۶۰

‌‌‌‌‌‌‌‌توحید بیوته

مسئول واحد آموزش های تخصصی اورژانس 115 استان

دکتر فاطمه حیدرپور

مسئول واحد پژوهش و افسر کنترل عفونت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل

 

 

 

اهداف و برنامه ها

تامین شرایط آموزشی مناسب در خصوص مباحث اورژانس پیش بیمارستانی، ارائه آموزش های استاندارد، پایش و ارزیابی و بررسی اثر بخشی آموزش ها می باشد.

هدف کلی : کاهش آمار مرگ و میر ناشی از بیماریهای اورژانس و حوادث.

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۰