دستورالعمل ها و بخشنامه ها

تعداد بازدید:۵۲۳۵

دستورالعمل پیشگیرانه از حوادث ترافیکی(آبان 99))

ویرایش ششم دارو و تجهیزات ویرایش 1-1 آمبولانس اورژانس 115 

ویرایش ششم دارو تجهیزات ـ ویرایش1-1 دارو اتوبوس امبولانس

ویرایش ششم دارو تجهیزات ـ ویرایش 1-1 موتورلانس

ویرایش ششم دارو تجهیزات ـ ویرایش 1-1 بالگرد اورژانس هوایی 

حذف داروی رانیتدین از لیست داروهای اورژانس پیش بیمارستانی

احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به COVID-19 تنظیم 16فروردین99

ویرایش جدید پروتکل برخورد با بیماران کرونا 19/1/1399

گندزذایی وسایل تجهیزات پزشکی و آمبولانس

دستورالعمل روش پاک سازی و گندزدایی آمبولانس

پروتکل برخورد با بیماران کرونا

دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی-ویرایش چهارم

دستورالعمل دارو تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی - ویرایش پنجم

دستورالعمل فرایندهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی

کدینگ مکالمات رادیویی

دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزی

دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبی

دستورالعمل جامع خدمات آمبولانس هوایی

دستورالعمل کد ۳۵۰ جهت فراخوان بالگرد

HLO و LZO در فراخوان بالگرد

دستورالعمل اجرایی برنامه عملیاتی مشترک

سیستم مدیریت ایمنی در خدمات آمبولانس هوایی - SMS

برنامه جامع مدیریت خطرسلامت

راهنمای بالینی تریاژ استارت

پروتکل تریاژ تلفنی

شاخص ها و معیارهای سطح بندی حادثه در مراکز هدایت عملیات سلامت

راهنمای بالینی سوختگی، گرمازدگی و سرمازدگی

دستورالعمل آموزش همگانی - پائیز ۱۳۹۷

امدادگر کمکهای اولیه

شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبی

الگوریتم تریاژ تلفنی در مورد بیماران قلبی

الگوریتم اندیکاسیون اعزام آمبولانس برای بیماران قلبی

اصول و الزامات بهداشت حرفه ای در طراحی اتاقهای مانیتورینگ و کنترل

دستورالعمل اجرایی استقرار مرکز پایش مراقبت های درمانی

 

 

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۹